ПОЛОЖЕННЯ
про гарантійні зобов’язання
Агентства нерухомості «АТЛАНТА»

Це Положення регулює договірні правовідносини, що виникають між клієнтами та агентством нерухомості «АТЛАНТА» (далі – Агентство) в процесі здійснення операцій з нерухомим майном, пов’язаних з купівлею, продажем, міною нерухомого майна, проведенням інших операцій з нерухомістю.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

агент з нерухомості (далі - агент) – фахівець у сфері агентської діяльності, уповноважений Агентством на взаємодію з клієнтом;

агентські послуги – інформаційні, консультаційні, посередницькі та інші послуги, що надаються відповідно до цього Положення Агентством на підставі та в межах договору про надання інформаційно-посередницьких або інформаційно-консультаційних послуг, спрямовані на створення організаційних, інформаційних та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозиції і попиту на об’єкт нерухомості та/або речові права на нього, сприяння та забезпечення здійснення купівлі, продажу, міни нерухомого майна, проведення інших операцій щодо нерухомості, пов’язаних з набуттям, зміною, припиненням речових прав на нерухоме майно;

клієнт – юридична або фізична особа, яка відповідно до цього Положення замовляє агентські послуги шляхом укладання договору про надання інформаційно-посередницьких або інформаційно-консультаційних послуг та/або гарантійних зобов’язань;

договір про надання послуг – письмовий (електронний) правочин, за яким одна сторона (Агентство) зобов’язується надати інформаційно-посередницькі або інформаційно-консультаційні послуги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання цих послуг та, у разі наявності, фактичні витрати, необхідні для виконання договору;

гарантійний сертифікат – письмовий (електронний) правочин, за яким одна сторона (Агентство) зобов’язується надати послуги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором про надання інформаційно-посередницьких або інформаційно-консультаційних послуг, з надання безкоштовної юридичної допомоги або відшкодування завданої шкоди, в результаті протиправної втрати права власності на нерухоме майно, придбане клієнтом;

гранична гарантійна сума – сума гарантійного забезпечення, в межах якої проводиться відшкодування Агентством завданої шкоди Клієнту, в результаті протиправної втрати права власності на нерухоме майно, придбане клієнтом, на умовах визначених Положенням, обмежена сумою в розмірі гривньового еквіваленту 10 000 (десяти тисяч) доларів США, але не більше суми зазначеної у договорі купівлі-продажу, міни нерухомості.

нерухоме майно (нерухома річ, нерухомість) - земельна ділянка, а також об'єкти, в тому числі об'єкти незавершеного будівництва, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (включаючи житловий будинок, квартиру або їх частини, кімнати, садовий (дачний) будинок, в тому числі земельні ділянки, на яких розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на таких земельних ділянках, об’єкти нежитлового фонду (нежилі будинки, нежилі приміщення або їх частини), інше майно, що відповідно до Цивільного кодексу України належить до нерухомого майна (нерухомості).

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Гарантійний сертифікат надається в підтвердження гарантійних зобов’язань Агентства за договором про надання інформаційно-посередницьких або інформаційно-консультаційних послуг, за формою затвердженою Агентством відповідно до умов цього Положення. Гарантійний сертифікат є складовою договорів про надання інформаційно-посередницьких або інформаційно-консультаційних послуг.

До умов договору про надання інформаційно-посередницьких або інформаційно-консультаційних послуг, в частині, що стосується гарантійного сертифікату застосовуються загальні положення цивільного законодавства про договір.

Договори про надання інформаційно-посередницьких або інформаційно-консультаційних послуг з отриманням гарантійного сертифікату, можуть укладатися на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах на законних підставах.

Клієнт та/або особа, яка укладає договори про надання інформаційно-посередницьких або інформаційно-консультаційних послуг з отриманням гарантійного сертифікату на його користь та діє в його інтересах, несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що надаються ними суб’єкту агентської діяльності для надання агентських послуг.

Гарантійний сертифікат передбачає надання клієнту безкоштовної юридичної допомоги або проведення на умовах визначених цим Положенням відшкодування, в межах граничної гарантійної суми, завданої шкоди, в результаті протиправної втрати права власності на нерухоме майно, придбане клієнтом.

Гарантійні зобов’язання Агентства виникають з моменту державної реєстрації права власності Клієнта на об’єкт нерухомого майна, запропонований Агентством та повного розрахунку з Агентством за надані йому послуги і діють в межах однорічного строку.

Права на гарантійні зобов’язання Агентства не передаються спадкоємцям/правонаступникам Клієнта.

Гарантійні зобов’язання Агентства припиняються відповідно до приписів чинного законодавства.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

1. Клієнт за гарантійним сертифікатом має право:

 • одержувати інформацію про виконання умов договору;
 • одержувати інформацію щодо операцій з нерухомим майном;
 • вільно отримувати доступ до інформації, отриманої (зібраної) Агентством відносно об’єкту нерухомого майна;
 • вимагати відшкодування шкоди, заподіяної з вини Агентства;
 • мати інші права, передбачені чинним законодавством.

2. Обов’язки Клієнта за гарантійним сертифікатом:

 • дотримуватись консультацій Агентства;
 • своєчасно оплачувати послуги Агентства відповідно до умов договору;
 • своєчасно оплачувати Агентству відшкодування фактичних витрат, пов'язаних, зокрема, з залученням фахівців для надання послуг, передбачених цим Положенням, під час проведення обстеження об'єктів нерухомого майна, підготовки відповідних висновків, тощо, якщо це передбачено договором про надання інформаційно-посередницьких або інформаційно-консультаційних послуг;
 • письмово повідомляти Агентство про будь-які вимоги, пов'язані з оскарженням права власності на Об'єкт, які стосуються дійсності прав власності Клієнта на Об'єкт, в строк не більше трьох робочих днів з дня отримання відповідної вимоги або настання цих обставин;
 • в термін не більше трьох робочих днів з дня отримання інформації про позов, пов'язаний із оскарженням права власності на Об'єкт, подати Агенту письмову заяву, із зазначенням відомих Клієнту на момент подачі заяви обставин, з додатком позову і всіх наявних документів;
 • виконувати свої обов'язки без заподіяння шкоди третім особам і їх майну;
 • інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

3. Агентство за гарантійним сертифікатом має право:

 • отримувати від Клієнта інформацію та документи відносно об’єкту нерухомого майна;
 • отримати оформлені документи на представництво інтересів клієнта, пов’язані із виконання умов гарантійних зобов’язань;
 • представляти інтереси клієнта перед третіми особами в межах наданих повноважень з метою виконання умов гарантійних зобов’язань;
 • за результатами проведеного в межах граничної гарантійної суми відшкодування завданої шкоди Клієнту в результаті протиправної втрати ним права власності на нерухоме майно, отримати від Клієнта документи для застосування регресу до винних осіб;
 • відстрочити відшкодування завданої шкоди Клієнту, якщо стосовно осіб, які беруть участь в угоді, правоохоронними органами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене кримінальне правопорушення, в зв'язку з втратою я, зловживань або обману з боку Клієнта.

4. Обов’язки Агентства за гарантійним сертифікатом:

 • при оспорюванні третіми особами права власності Клієнта відносно об'єкту нерухомого майна, надавати безкоштовну юридичну допомогу;
 • надати рекомендації та повідомляти про можливість залучення профільних спеціалістів для забезпечення участі представника в судовому розгляді та подання процесуальних заяв в інтересах Клієнта;
 • повідомляти про можливість оскарження судових рішень ухвалених не на користь Клієнта, в межах наданих відповідних повноважень;
 • консультувати Клієнта у разі банкрутства забудовника, з питань включення вимог Клієнта до реєстру кредиторських вимог, за умови наявності оригіналів первинних платіжних документів, що підтверджують розрахунок за об'єкт пайового будівництва в повному розмірі.
 • провести відшкодування завданої шкоди Клієнту в результаті протиправної втрати права власності на нерухоме майно, придбане клієнтом в межах гарантійної суми в розмірі гривньового еквіваленту 10 000 (десяти тисяч) доларів США, але не більше суми зазначеної у договорі купівлі-продажу, міни нерухомості.

Гарантійні зобов'язання Агентства у вигляді безкоштовної юридичної допомоги здійснюються Агентом безоплатно, за винятком оплати судових витрат, які оплачуються за рахунок Клієнта. Під судовими витратами розуміються витрати, пов'язані з розглядом судової справи (судовий збір, суми відшкодування витрат судової експертизи, перекладу; витрати на проїзд і проживання сторін і третіх осіб, понесені ними у зв'язку з явкою до суду, і інших витрат, вказаних у процесуальних кодексах України);

РИЗИКИ ПОКРИТІ ГАРАНТІЙНИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ

Агентство зобов’язується здійснити відшкодування завданої Клієнту шкоди в результаті протиправної втрати права власності Клієнта на нерухоме майно, в межах граничної гарантійної суми, за наступними ризиками:

 • оспорювання спадкоємцями Продавця права власності Клієнта на Об'єкт нерухомого майна;
 • оспорювання фізичними особами законності приватизації Об'єкту нерухомого майна (для житлових приміщень);
 • оспорювання договору через наявність на момент його укладення заборони на відчуження Об'єкту нерухомого майна, не вказаної у інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на Об'єкт нерухомого майна;
 • оспорювання договору колишнім чоловіком / дружиною продавця Об'єкту;
 • оспорювання договору особою, яка має переважне право покупки Об'єкту нерухомого майна.

Перелік ризиків за якими надається гарантійне зобов’язання Агентства є вичерпним. У разі наявності у Клієнта та/або співвласників Об'єкту нерухомого майна укладеного додаткового договору страхування Об'єкту від ризиків втрати нерухомого майна в результаті припинення права власності на нього повністю або частково, Агентство відшкодовує завдану шкоду в частині, не покритій страховим відшкодуванням, встановленим за договором страхування, але у будь-якому разі в межах граничної гарантійної суми. Різниця від вартості Об'єкту та/або подорожчання об'єкта за рахунок вартості невіддільних поліпшень та/ або підвищенням ринкової вартості Об'єкту не відшкодовується Агентством, в тому числі не є підставою для надання Клієнту додаткових компенсацій.

РИЗИКИ НЕ ПОКРИТІ ГАРАНТІЙНИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ

Гарантійні зобов'язання Агентства не поширюються на:

 • Клієнтів, які не виконали свої обов’язки за договором про надання інформаційно-посередницьких або інформаційно-консультаційних послуг з отриманням гарантійного сертифікату.
 • Клієнтів, що не виконали обов'язок своєчасно оплачувати інформаційно-посередницькі або інформаційно-консультаційні послуги Агентства відповідно до умов договору;
 • Клієнтів, які не здійснили державну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого майна, у тому числі, за договорами, укладеними з відкладальною обставиною.
 • Клієнтів, які звернулись за посвідченням правочину з нерухомим майном до приватних нотаріусів, не акредитованих Агентством.
 • Клієнтів, які були повідомлені до здійснення операцій з нерухомим майном, про можливі негативні наслідки за результатами проведеної юридичної експертизи Агентством. Про вказане Агентством та Клієнтом складається запевнення про обізнаність Клієнта про можливі негативні наслідки, пов’язані із операціями з нерухомим майном.

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

Спори, що можуть виникнути із договорів про надання інформаційно-посередницьких або інформаційно-консультаційних послуг з отриманням гарантійного сертифікату, вирішуються сторонами в результаті переговорів та спільного врегулювання, а у разі еможливості їх врегулювання за результатами переговорів – у судовому порядку.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

У разі якщо поняття, терміни, правила та умови інших актів агентства суперечать поняттям, термінам, правилам та умовам цього Положення, для регулювання договірних відносин застосовуються поняття, терміни, правила та умови цього Положення.

Зміни до цього Положення можуть вноситися виключно наказами про внесення змін до цього Положення.